Avís legal


1 – Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regules lús del servei del portal d’internet (en endavant, la “web”) que Adding Serveis de Gestió, S.L.U. posa a disposició dels usuaris d’internet.

Les dades del propietari d’aquesta web són:

Adding Serveis de Gestió, slu
Ronda Maiols, 1 – Oficina 354
08192  – Sant Quirze del Vallès

Tel:93 299 19 53
info@adding.cat

L’accés a la web és gratuït excepte en tot allò relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats servies són exclusius per als nostres clients i el seu accés hi està restringit.

La utilització del portal atribueix la condició d’usuari del Portal i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal.

1.- Información legal y aceptación

Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en adelante, la «web») que Adding Serveis de Gestió, S.L.U. pone a disposición de los usuarios de Internet.

Los datos del propietario de esta web son:

Adding Serveis de Gestió, slu
Ronda Maiols, 1 – Oficina 354
08192  – Sant Quirze del Vallès

Tel:93 299 19 53
info@adding.cat
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. Determinados servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra restringido.
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal.

2.- Política de privacitat

Adding en compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, procedeix a informar a l’usuari que les dades personals que lliure i voluntàriament proporcioni, seran incorporades a un fitxer automatitzat amb fins de tractament de la contractació, gestió econòmica de la mateixa així com a fins comercials i promocionals d’altres productes i serveis que puguin ser del seu interès, realitzant estadístiques i enviament de butlletins informatius. Aquest consentiment així prestat pot ser revocat en qualsevol moment exercint el seu dret de cancel·lació i oposició de les dades que s’hi incloguin, enviant un correu electrònic dirigit al responsable del fitxer, Adding Serveis de Gestió, s.l.u. a la següent direcció: info@adding.cat o a Ronda Maiols, 1 – Oficina 354 de Sant Quirze del Vallès (08192), província de Barcelona, fent constar el nom complert i el DNI. El dret d’accés i rectificació està garantit a través del codi d’usuari registrat. Adding adopta les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb allò establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel R.D. 1720/2007 de 21 de desembre.

2.- Política de Privacidad

Adding Serveis de Gestió, S.L.U.. en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, procede a informar al usuario que los datos personales que libre y voluntariamente proporcione, serán incorporados a un fichero automatizado con fines del tratamiento de la contratación, gestión económica de la misma así como para fines comerciales y promocionales de otros productos y servicios que puedan ser de su interés, realización de estadísticas y envío de boletines informativos. Este consentimiento así prestado puede ser revocado en cualquier momento ejercitando su derecho de cancelación y oposición de los datos que se incluyen en el mismo, enviando un correo electrónico dirigido al responsable del fichero, Adding, a la siguiente dirección: info@adding.cat o a Ronda Maiols, 1 – Oficina 354 de Sant Quirze del Vallès (08192), provincia de Barcelona, haciendo constar el nombre completo y D.N.I. El derecho de acceso y rectificación esta garantizado a través del código de usuario registrado.
Adding adopta las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal aprobado por el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre.

 3.- Condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè a llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts en aquesta web poden estar subjectes a condicions particulars d’ús. Llegeixi atentament aquestes condicions. La utilització  de tals serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que li siguin aplicables.

Alguns serveis de la web accessibles per a usuaris d’Internet o exclusius per a clients d’Adding poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que en el seu cas, substitueixen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

3.- Condiciones de Uso

La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.

En algún caso, la utilización de alguno de los espacios o servicios contenidos en este sitio web puede estar sujeta a condiciones particulares de utilización. Lea atentamente dichas condiciones. La utilización de tales servicios significará la aceptación de las condiciones particulares que les sean aplicables.
Algunos servicios de la web accesibles para los usuarios de Internet o exclusivos para los clientes de Adding, pueden estar sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.

 

 4.- Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari està obligat en tot moment a realitzar un ús lícit dels serveis que s’ofereixen a aquesta pàgina web. L’usuari utilitzarà la web d’acord amb les condicions d’ús, sense perjudici de les condicions generals i particulars pròpies d’alguns serveis, i subjecte a la llei, la moral i l’ordre públic i als bons costums generalment acceptats.

4.- Derechos y Obligaciones del usuario

El usuario está obligado en todo momento a realizar un uso lícito de los servicios que se ofrecen en la página Web. El usuario utilizará la página Web de acuerdo con las condiciones de uso, sin perjuicio de las condiciones generales y particulares propias de algunos servicios, y con sujeción a las leyes, la moral y al orden público y a las buenas costumbres generalmente aceptadas.

 

 5.- Garanties i exoneracions de responsabilitats

Adding no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis.

L’usuari en cap moment podrà sol·licitar cap tipus d’indemnització per mal funcionament, per talls temporals del servei o fins i tot per baixa definitiva del servei.

Adding informarà a través de la pàgina web de les interrupcions en el servei ja  sigui per problemes tècnics o de qualsevol altre índole, en la mesura del possible i sempre que siguin conegudes prèviament.

5.- Garantías y exoneración de responsabilidades

Adding no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio Web y sus servicios.

El usuario, en ningún momento, podrá solicitar indemnización alguna, por mal funcionamiento, por cortes temporales del servicio o incluso baja definitiva del servicio.

Adding informará a través de su página Web, de las interrupciones en el servicio ya sea por problemas técnicos o de cualquier otra índole, en la medida de lo posible y siempre que estas sean conocidas de antemano.

 

 6.- Utilització de les pàgines web i dels serveis per part dels usuaris

Adding no pot garantir que l’ús que es faci de les pàgines web i dels seus serveis es realitzi conforme a la llei, les presents Condicions Generals, la moral i l’ordre públic, ja que correspon  a l’usuari respectar les normes citades, abstenint-se d’utilitzar aquest lloc web o els seus serveis amb finalitats il·lícites, o de tal forma que atempti o vulneri els drets i interessos d’Adding o de tercers.

Adding no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecte, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari realitzi del lloc web o dels serveis que en ell s’hi ofereixen.

Adding es reserva el dret a impedir a l’usuari l’accés i ús dels serveis de la web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

6.- Utilización de las páginas Web y los servicios por los usuarios.

Adding no puede garantizar que el uso que se haga de las páginas Web y sus servicios se realice conforme a la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y el orden público, ya que corresponde al usuario respetar las normas mencionadas, absteniéndose de utilizar los sitios Web o sus servicios con fines ilícitos, o de tal forma que atente o vulnere los derechos e intereses de Adding o de terceros.

Adding no es responsable de los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de la incorrecta, ilegítima o ilícita utilización que el usuario realice de los sitios Web o de los servicios y contenidos que en ellos se ofrecen.

Adding se reserva el derecho a impedir al usuario el acceso y uso a los servicios de la Web, en cualquier momento y sin previo aviso, en caso de incumplimiento de las condiciones generales y particulares de uso y en caso de actos contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

 

 7.- Modificacions

Adding es reserva el dret a realitzar i sense previ avís, totes aquelles modificacions que consideri precises, ja sigui en el contingut d’aquestes condicions generals de contractació o en el contingut de la informació posada a disposició de l’usuari o de les tècniques utilitzades en cada moment.

7.- Modificaciones

Adding se reserva el derecho a realizar y sin previo aviso, cuantas modificaciones considere precisas, ya sea en el contenido de estas condiciones generales de contratación, ya sea en el contenido de la información puesta a disposición del usuario, o de las técnicas utilizadas en cada momento.

 

 8.- Enllaços

En el cas que en els websites es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Adding no exercirà cap tipus de control sobre els citats llocs i continguts.

En cap cas Adding assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en els citats hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8.- Enlaces

En el caso de que en las websites se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, Adding no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos.

En ningún caso Adding asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

 

 9.- Enviament d’informació, formularis de consultes online i altres informacions facilitades.

L’usuari garanteix l’autenticitat de tota la informació que faciliti a Adding relacionada amb les seves dades personals, ja sigui utilitzant els formularis de la web o per qualsevol altre mitjà que permeti la seva comunicació. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Aquesta informació haurà de ser actualitzada per tal que Adding pugui respondre en tot moment de la situació real de l’usuari.

Tota la informació que rebi Adding de l’usuari serà tractada amb la màxima confidencialitat i serà utilitzada amb la única i exclusiva finalitat sol·licitada per l’usuari.

9.- Envio de información, formularios de consultas on line y otras informaciones facilitadas.

El Usuario garantiza la autenticidad de toda la información que facilite a Adding relacionada con sus datos personales, ya sea utilizando los formularios de la web o por cualquier otro medio que permita su comunicación. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

Dicha información deberá ser actualizada para que Adding pueda responder en todo momento a la situación real del Usuario.

Toda la información que reciba Adding del Usuario será tratada con la máxima confidencialidad y se utilizará con la única y exclusiva finalidad solicitada por el Usuario.

 

 10.- Dret d’exclusió

Adding es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.-Derecho de exclusión

Adding se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a sus websites y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

 

 11.- Legislació aplicable i jurisdicció

Les parts es sotmeten expressament a la competència dels jutges i tribunals de Sabadell, Barcelona i renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

11.- Legislación aplicable y jurisdicción

Las partes se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Sabadell, Barcelona y renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

13- Idioma

En caso de discordancia entre estas Condiciones Generales de Uso en los distintos idiomas en que han sido redactadas, tendrá prevalencia la versión original en catalán.