Llibres comptables dels autònoms


Llibres comptables dels autònoms

Estalvia't ensurts amb Hisenda

Els fas correctament?

LLibres comptables dels autònoms

L’Agència Tributària exigeix als autònoms en règim d’estimació directe simple, el més habitual, uns llibres comptables simples que, amb quatre conceptes clars, no costarà gens de confeccionar. Són la base per a la liquidació dels impostos i per tant, la seva informació ha de ser acurada i justificable en tot moment davant la inspecció.


Els ingressos - Llibre de factures emeses i ingressos.

Es tracta d’un simple registre de les factures emeses i ingressos i és, possiblement, el llibre més senzill de confeccionar.

El llibre ha de contenir la següent informació de cada una de les factures:


 1. Número de factura
 2. Data d’emissió
 3. Destinatari de la factura (incloent almenys NIF i Nom)
 4. Base imposable
 5. Tipus d’iva (4%, 10% o 21%)
 6. Quota de l’IVA
 7. Retenció de IRPF (Si n’hi ha)
 8. Import total de la factura

La funció d’aquest llibre és saber el que s’ha facturat en un període, normalment un trimestre i serveix per comptabilitzar els ingressos de l’activitat. Aquest llibre, per evitar el frau fiscal, l’Agència Tributària exigeix que compleixi un requisit, molt lògic per altra part.

La numeració ha de ser seqüencial, sense salts ni duplicats.

També s’hi inclouen, tot i que no són habituals, els ingressos no facturats relacionats amb l’activitat, com interessos dels compte bancari professional, indemnitzacions per sinistres, etc..

Les despeses - Llibre de factures rebudes i despeses

Es tracta d’un simple llistat en el que es comptabilitzen totes les factures que reflecteixen les compres que hem realitzat tan de béns com de serveis així com les despeses en que hem incorregut.

Per a les factures, les dades mínimes que cal consignar són:

 1. Número de registre
 2. Número de factura del proveïdor
 3. Data d’emissió o de recepció de la factura
 4. Emissor de la factura (incloent almenys NIF i Nom)
 5. Base imposable
 6. Tipus d’iva (4%, 10% o 21%)
 7. Quota de l’IVA
 8. Retenció de IRPF (Si n’hi ha)
 9. Import total de la factura

Un dels dubtes més habituals és què succeeix quan ens adonem que no hem registrat una factura del mes passat o de l’any passat. No hi ha cap problema. L’Agència Tributaria dona fins a 4 anys per deduir-se les despeses amb la qual cosa la podem incloure en el llibre en el moment en que ens adonem de l’oblit.

Les inversions - Llibre de béns d'inversió

Són béns d’inversió aquells béns comprats per l’autònom i que per la seva naturalesa i cost, l’Agència Tributaria considera que no es consumiran en un sol exercici (una màquina, un ordinador o un vehicle que ens dura més d’un any).

En aquests casos no es permet la comptabilització com una despesa de l’exercici sinó que s’obliga a l’autònom a comptabilitzar-lo distribuint el seu import proporcionalment al llarg de diversos anys.

El llibre de béns es tracta d’un registre molt semblant al de les factures rebudes però només per a aquests tipus de béns.

Depenent del tipus de bé de que es tracti, el pas a despesa (l’amortització) serà més o menys ràpida.

L’Agència Tributària disposa d’unes taules d’amortització on s’indica el número mínim i màxim d’anys per a cada tipus de bé. Mentre l’activitat generi beneficis, és més interessant amortitzar el més ràpidament possible per tal de minimitzar la factura fiscal.