Pagaments en efectiu


Pagament en efectiu

Límit i sancions

Límits i sancions

Pagaments en efectiu

Des de 2012 hi ha límit al pagament en efectiu entre professionals i/o societats. Hisenda ho va instaurar per lluitar contra el frau fiscal. El coneixes? I les sancions que comporta no complir-lo? Aquí t'ho expliquem


Què són les formes de pagament en efectiu?

Pagament en efectiu és qualsevol forma de pagament "al portador". Això inclou, bitllets, monedes, xecs bancaris al portador i qualsevol altre mitjà de pagament que no deixi rastre de qui ho ha cobrat.

Límit

2.500 € per operació

El límit de pagament en efectiu és de 2.500 € per operació.

El concepte "per operació" és important. La limitació no és per pagament, sinó per operació. Quan una operació es paga en diversos venciments, pel càlcul del límit s'han de sumar tots els pagaments.

Pressupostos 2019:

Amb els pressupostos 2019 es volia rebaixar aquesta xifra a 1.000 € per operació, però...

Sancions

Qui és l'infractor?

Infractors són tant la persona que paga com la que cobra.


Els dos respondran de forma solidaria de la infracció. L'Agència Tributària que podrà cobrar la sanció indistintament dels dos.

I l'Import?

La sanció es considera greu, per la qual cosa l'import de la sanció és del 25% de l'import cobrat per sobre dels 2.500 €

Qui denuncia?

Aquí ve la part divertida!!!

Qui denunciï l'operació en els següents tres mesos de la seva realització queda exonerat del pagament de la sanció. Les sancions presentades després de tres mesos es consideren nul·les. Si la presenten simultàniament cobrador i pagador també es considerarà nul·la. Que la denuncia es consideri nul·la, no vol dir que no hi hagi sanció (per a tothom).

Las infraccions prescriuen als 5 anys